LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Thuộc danh mục: Tài chính vi mô - Microfilance document, Tài liệu khác - Others
Miêu tả ngắn vế tài liệu:

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Nhấn vào download tài liệu đây để download tài liệu