Tin hđ nội bộ

CHIA SẺ: Kinh nghiệm lập kế hoạch chiến lược của Quỹ FPW Thanh Hóa

 

I. Sự cần thiết của việc lập kế hoạch chiến lược.


Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa được thành lập năm 2008 trên cơ sở tiếp quản chương trình Tài chính vi mô do tổ chức Cứu trợ Trẻ em/Mỹ và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa thực hiện, Quỹ hoạt động theo mô hình Quỹ xã hội theo nghị định 148/2007/NĐ – CP.

Sau hơn hai năm thành lập, hoạt động của Quỹ gặp không ít những khó khăn, thách thức: Năng lực đội ngũ quản lý trong mô hình mới còn thiếu, mức độ tham gia của các thành viên hội đồng quản lý còn hạn chế, các chính sách, quy trình chưa được hoàn thiện, nguồn tài trợ của tổ chức Cứu trợ Trẻ em/Mỹ thu hẹp, các điều kiện để vận động tài trợ, huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế chưa đầy đủ, Quỹ hoạt động thiếu định hướng chiến lược trung và dài hạn.

 

Read more...

The Fund activities in the Mid-Autumn 2012

 

IMG_0727.jpg

On the occasion of the Mid-Autumn 2012, the leaders of Thanh Hoa Fund for Poor Women (FPW) visited and gave gifts to the children of the FPW’s members in especially difficult circumstances. FPW’s officials visited and gave gifts to Le Thi Thao, daughter of member Nguyen Thi Nhung - areas 1, Quang Nhan, Quang Xuong district. Thao is the 3rd child in family with three sisters, her second sister with disabilities, a father with chronically ill, the mother is the only family labor.

 

 

Read more...