Tin hđ nội bộ

Thông báo mời nộp đề xuất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

 

THÔNG BÁO MỜI NỘP ĐỀ XUẤT KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

CHO TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TNHH THANH HÓA


Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa kính mời các đơn vị kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019 theo Quyết định số 2155/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính nộp bản đề xuất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Thanh Hóa MFI. Để có bản Điều khoản Tham chiếu, vui lòng liên hệ email dưới đây.

Mục đích của kiểm toán độc lập đối với Thanh Hóa MFI là để các kiểm toán viên chuyên nghiệp có thể đưa ra những đánh giá chuyên môn về tình hình tài chính, các khoản tiền được nhận và các khoản chi tiêu đến hết ngày 31 tháng 12 của Thanh Hóa MFI khi kết thúc năm tài chính 2019.

Bản đề xuất là cơ sở cho khả năng thương thảo và đi đến ký kết hợp đồng giữa công ty của ông (bà) và Thanh Hóa MFI.

Bản đề xuất phải được gửi tới Thanh Hóa MFI bằng đường bưu điện hoặc thư điện tử chậm nhất vào ngày 15/01/2020 theo địa chỉ chỉ dưới đây:

Lê Thị Như Hoa

Kế toán trưởng

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa

Số 181 Đại lộ Hùng Vương, phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa.

Điện thoại: (84-37) 3721 300; DĐ: 0946 603 756

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Nếu có bất cứ câu hỏi gì, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại trên.

Trân trọng cảm ơn Ông (Bà) và mong sớm nhận được bản đề xuất từ Qúy công ty kiểm toán.

Kính thư!

Lê Quang Lý

Chủ tịch HĐTV