Tiết kiệm vi mô

BẢNG LÃI SUẤT HIỆN HÀNH: Tiết kiệm gửi góp tích lũy cho tương lai

 

 

 

 

 

 

QUY ĐỊNH VỀ LÃI SUẤT TIỀN GỬI

 

Tại Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa

Sau đây gọi tắt là TCVM Thanh Hóa

 

1.1 LÃI SUẤT: Căn cứ các quy định của pháp luật, của NHNN và tình hình thị trường vốn, nhu cầu sử dụng vốn của TCVM Thanh Hóa. Sau khi được Hội đồng thành viên phê duyệt, Tổng giám đốc TCVM Thanh Hóa ban hành biểu lãi suất huy động tiền gửi tương ứng với từng kỳ hạn gửi tiền phù hợp với lãi suất thị trường, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động của TCVM Thanh Hóa. Biểu lãi suất của tiền gửi được thông báo và niêm yết công khai tại các địa điểm giao dịch hợp pháp của TCVM Thanh Hóa bao gồm: chi nhánh Nông Cống, chi nhánh thành phố, chi nhánh Thiệu Hóa, chi nhánh Hoằng Hóa, phòng giao dịch Đông Sơn, phòng giao dịch Hậu Lộc, phòng giao dịch Quảng Xương.

1.2 PHƯƠNG THỨC TÍNH LÃI SUẤT TIỀN GỬI:

1.2.1 Yếu tố tính lãi:

1.2.1.1 Thời hạn tính lãi:

ü Đối với khoản tiền gửi có thời hạn từ một ngày trở lên: Thời hạn tính lãi và thời điểm xác định số dư để tính lãi: Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày tiếp theo ngày nhận tiền gửi đến hết ngày thanh toán khoản tiền gửi (bỏ ngày đầu tính ngày cuối của thời hạn tính lãi) và thời điểm xác định số dư để tính lãi là đầu mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.

ü Đối với khoản tiền gửi mà thời hạn tính từ khi nhận tiền gửi đến khi thanh toán hết khoản tiền gửi dưới một ngày: Quỹ thỏa thuận với người gửi tiền về thời hạn tính lãi được tính từ khi nhận tiền gửi đến khi thanh toán hết khoản tiền gửi, nhưng không được vượt quá một ngày.

1.2.1.2 Số dư thực tế tính lãi:

Là số dư đầu ngày tính lãi của số dư tiền gửi mà TCVM Thanh Hóa còn phải trả cho bên gửi tiền được sử dụng để tính lãi theo thỏa thuận và quy định của pháp luật về nhận tiền gửi.

1.2.1.3 Số ngày duy trì số dư thực tế:

Là số ngày mà số dư thực tế đầu mỗi ngày không thay đổi.

1.2.1.4 Lãi suất tính lãi:

Được quy đổi theo lãi suất %/năm (lãi suất năm); một năm là 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày.

Thời gian sử dụng để quy đổi mức lãi suất tính lãi theo tỷ lệ %/tháng, %/tuần, %/giờ sang mức lãi suất theo tỷ lệ %/ngày; quy đổi mức lãi suất theo tỷ lệ %/ngày sang mức lãi suất theo tỷ lệ %/năm và ngược lại được tính như sau:

üMột năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày;

üMột tháng là ba mươi ngày;

üMột tuần là bảy ngày;

üMột ngày là hai mươi tư giờ.

1.2.1 Công thức tính lãi:

Số tiền lãi của từng kỳ tính lãi được xác định như sau:

Số tiền lãi của một ngày được tính toán như sau:

 

Số tiền lãi ngày =

Số dư thực tế  x  Lãi suất tính lãi

365

 

Số tiền lãi của kỳ tính lãi bằng (=) tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi.

Đối với các khoản tiền gửi có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi, được sử dụng công thức rút gọn sau để tính lãi:

 

Số tiền lãi =

∑ ( Số dư thực tế  x  số ngày duy trì số dư thực tế  x  Lãi suất tính lãi)

365

 

1.3 CÁC PHƯƠNG THỨC TRẢ LÃI:

a) Trả lãi cuối kỳ: Lãi được thanh toán một lần cùng với gốc vào ngày đến hạn của tiền gửi. Trường hợp vào ngày đến hạn tiền gửi, nếu khách hàng không đến lĩnh tiền thì phần lãi sẽ được nhập gốc và toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển sang kỳ hạn mới tương đương với kỳ hạn cũ với mức lãi suất tại thời điểm tiền gửi đến hạn.

Trả lãi trước: Lãi được thanh toán trước một lần ngay tại thời điểm khách hàng gửi tiền gửi. Trường hợp rút trước hạn thì khách hàng sẽ phải hoàn lại số tiền lãi chênh lệch đã nhận trước của sản phẩm có kỳ hạn. Lãi suất khách hàng được hưởng trong trường hợp này là lãi suất không kỳ hạn.

b) Trả lãi hàng tháng: Lãi được thanh toán vào một ngày cố định hàng tháng trong suốt kỳ hạn gửi của tiền gửi. Trường hợp rút trước hạn thì khách hàng sẽ phải hoàn lại số tiền lãi chênh lệch đã nhận trước của sản phẩm có kỳ hạn. Lãi suất khách hàng được hưởng trong trường hợp này là lãi suất không kỳ hạn.

 

 

THỦ TỤC CẤP LẠI THẺ TIẾT KIỆM VÀ BIỆN PHÁP TRA CỨU TIỀN GỬI

Tại Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa

Sau đây gọi tắt là TCVM Thanh Hóa

 

I. CẤP LẠI THẺ TIẾT KIỆM/THỎA THUẬN TIỀN GỬI:

Thẻ tiết kiệm/ thỏa thuận tiền gửi được cấp lại trong các trường hợp thẻ tiết kiệm /thỏa thuận tiền gửi bị mất, rách, nhàu nát khi đáp ứng các điều kiện sau:

1.1 Khách hàng thông báo mất/rách/nhầu nát thẻ tiền gửi bằng văn bản cho TCVM Thanh Hóa. Chữ ký của khách hàng trên giấy báo mất thẻ tiết kiệm/ thỏa thuận tiền gửi phải đúng với chữ ký mẫu đã đăng ký tại Phòng giao dich/chi nhánh/Hội sở chính nơi khách hàng gửi tiền.

1.2 Khách hàng xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, thị thực (nếu cần) còn hiệu lực của khách hàng.

1.3 Kế toán HSC/CN/PGD kiểm tra các thông tin trên giấy báo mất thẻ tiết kiệm/ thỏa thuận tiền gửi đảm bảo đầy đủ và đúng thông tin, chữ ký của khách hàng khớp đúng với chữ ký đã đăng ký tại TCVM Thanh Hóa.

1.4 Sau khi Kế toán HSC/CN/PGD kiểm tra các yếu tố trên giấy báo mất/rách/nhầu nát thẻ tiết kiệm thỏa thuận tiền gửi, Kế toán HSC/CN/PGD yêu cầu cán bộ quản lý khách hàng gửi tiền nhận diện khách hàng đồng thời đề xuất phòng IT, kế toán, kiểm toán nội bộ, ngân quỹ hỗ trợ xác minh số dư tiền gửi của khách hàng và xin ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc.

1.5 Tổng giám đốc thông báo trên toàn hệ thống thông tin đầy đủ về Thẻ tiết kiệm/ Thỏa thuận tiền gửi của khách hàng đã mất và yêu cầu phong toả tài khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng trên toàn hệ thống.

1.6 Sau khi có các thông tin hỗ trợ từ các phòng ban, nếu thấy thẻ tiết kiệm/ Thỏa thuận tiền gửi báo mất/rách/nhầu nát chưa tất toán và không ở trong tình trạng bị tranh chấp, phong toả, Tổng giám đốc sẽ chỉ đạo Kế toán HSC/CN/PGD cấp giấy hẹn cấp lại Thẻ tiết kiệm/ Thỏa thuận tiền gửi cho khách hàng trong thời gian 30 ngày kể từ ngày báo mất hoặc rách, nhàu nát sổ.

1.7 Sau 30 ngày, nếu không có tình trạng tranh chấp khoản tiền gửi tiết kiệm đã mất thẻ và cán bộ TCVM Thanh Hóa không phát hiện thêm thông tin gì nghi ngờ thông tin khai báo của khách hàng là chưa chính xác, Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa sẽ tiến hành thủ tục cấp lại thẻ tiết kiệm/ thỏa thuận tiền gửi mới cho khách hàng. Thẻ tiết kiệm cấp lại phải được ghi chú ở phần diễn giải nội dung là thẻ cấp lại.

II. BIỆN PHÁP TRA CỨU TIỀN GỬI:

2.1 Trách nhiệm của THMFI: Ngay sau khi khách hàng hoàn tất thủ tục gửi tiền và thủ quỹ TCVM Thanh Hóa nhận đủ tiền, kế toán nhận đủ chứng từ và hoàn thiện giao dịch trên phần mềm hoặc sau khi thẻ tiết kiệm của khách hàng được tất toán/hợp đồng tiền gửi của khách hàng được thanh lý hoặc sau khi khách hàng được thanh toán lãi tiền gửi hàng tháng, quý hoặc định kỳ, Tổ chức tài chính vi mô tra Thanh Hóa sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại đã được khách hàng đăng ký giao dịch với TCVM Thanh Hóa về sự biến động số dư tiền gửi của khách hàng.

2.2 Khách hàng có thể đến văn phòng giao dịch gần nhất của Tổ chức tài chính vi mô Thanh Hóa hoặc gọi điện đến số điện thoại nóng: 02373721300, máy lẻ: 22 ( gặp nhân viên phòng IT) để được hỗ trợ tra cứu số dư tiền gửi trong tất cả các ngày làm việc trong tuần (8h/ngày, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

2.3 Nhân viên phòng IT có trách nhiệm tra cứu và thông báo số dư tiền gửi của khách hàng, đồng thời gửi Email về nội dung: tên khách hàng, địa chỉ, số thẻ tiết kiệm, số dư tiền gửi đến Phó Tổng giám đốc tài chính, ngay sau khi khách trả lời khách hàng.

 

 

 

HƯỚNG DẪN GỬI TIỀN: Trường hợp kéo dài kỳ hạn gửi hoặc chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi

Tại Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa

Sau đây gọi tắt là TCVM Thanh Hóa

 

I. KÉO DÀI KỲ HẠN GỬI TIỀN:

1. Vào ngày đến hạn của khoản tiền gửi, nếu khách hàng không đến rút tiền và không có yêu cầu hoặc thỏa thuận gì khác, thì khoản tiền gửi này sẽ tự động nhập lãi vào gốc và kéo dài thêm 01 kỳ hạn mới tương ứng với kỳ hạn ban đầu của tiền gửi đã gửi. Lãi suất áp dụng với khoản tiền gửi kéo dài kỳ hạn này là lãi suất do TCVM Thanh Hóa ban hành tại thời điểm kéo dài tiền gửi.

2. Đối với việc kéo dài thời hạn thoản thuận tiền gửi có kỳ hạn, ngoài việc tuân thủ quy định tại khoản 1 điều này, việc kéo dài kỳ hạn gửi tiền còn phải đảm bảo các quy định sau:

2.1 Người không cư trú là tổ chức, cá nhân nước ngoài và người cư trú là cá nhân nước ngoài, thỏa thuận kéo dài thời hạn gửi tiền không được dài hơn thời hạn hiệu lực còn lại của Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu quy định tại khoản 11;12;13 và 14 Điều 1 quy định này.

2.2. Trường hợp không đủ điều kiện để kéo dài thời hạn gửi tiền theo quy định tại khoản 2 Điều này, vào ngày đến hạn của khoản tiền gửi có kỳ hạn, TCVM Thanh Hóa sẽ chuyển gốc và lãi (nếu có) vào tài khoản thanh toán của khách hàng tại ngân hàng mà khách hàng đã đăng ký để giao dịch với TCVM Thanh Hóa.

II. CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU TIỀN GỬI:

Khách hàng có quyền chuyển giao quyền sở hữu Thẻ tiết kiệm/thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn. Để thực hiện thủ tục chuyển giao quyền sở hữu, các bên cần tới Phòng giao dịch/chi nhánh/Hội sở chính của TCVM Thanh Hóa nơi mở sổ để thực hiện việc chuyển nhượng. Thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo các bước sau:

1. Khách hàng xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, thị thực (nếu cần) còn hiệu lực của cả người chuyển nhượng và người được chuyển nhượng; thẻ tiết kiệm hoặc thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn.

2. Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa hướng dẫn khách hàng viết đầy đủ thông tin vào giấy chuyển nhượng.

3. Khách hàng nộp phí chuyển nhượng cho thủ quỹ theo quy định của TCVM Thanh Hóa = 0,05% số tiền gửi nhưng tối thiểu không dưới 50,000 đồng, tối đa không quá 1,000,000 đồng.

4. Sau khi Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa kiểm tra và xác nhận độ chính xác của các thông tin, chữ ký do người chuyển nhượng cung cấp, Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa TCVM Thanh Hóa sẽ tiến hành chuyển nhượng theo yêu cầu của khách hàng.