Tiết kiệm vi mô

HƯỚNG DẪN GỬI TIỀN: Trường hợp kéo dài kỳ hạn gửi hoặc chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi

Tại Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa

Sau đây gọi tắt là TCVM Thanh Hóa

 

I. KÉO DÀI KỲ HẠN GỬI TIỀN:

1. Vào ngày đến hạn của khoản tiền gửi, nếu khách hàng không đến rút tiền và không có yêu cầu hoặc thỏa thuận gì khác, thì khoản tiền gửi này sẽ tự động nhập lãi vào gốc và kéo dài thêm 01 kỳ hạn mới tương ứng với kỳ hạn ban đầu của tiền gửi đã gửi. Lãi suất áp dụng với khoản tiền gửi kéo dài kỳ hạn này là lãi suất do TCVM Thanh Hóa ban hành tại thời điểm kéo dài tiền gửi.

2. Đối với việc kéo dài thời hạn thoản thuận tiền gửi có kỳ hạn, ngoài việc tuân thủ quy định tại khoản 1 điều này, việc kéo dài kỳ hạn gửi tiền còn phải đảm bảo các quy định sau:

2.1 Người không cư trú là tổ chức, cá nhân nước ngoài và người cư trú là cá nhân nước ngoài, thỏa thuận kéo dài thời hạn gửi tiền không được dài hơn thời hạn hiệu lực còn lại của Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu quy định tại khoản 11;12;13 và 14 Điều 1 quy định này.

2.2. Trường hợp không đủ điều kiện để kéo dài thời hạn gửi tiền theo quy định tại khoản 2 Điều này, vào ngày đến hạn của khoản tiền gửi có kỳ hạn, TCVM Thanh Hóa sẽ chuyển gốc và lãi (nếu có) vào tài khoản thanh toán của khách hàng tại ngân hàng mà khách hàng đã đăng ký để giao dịch với TCVM Thanh Hóa.

II. CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU TIỀN GỬI:

Khách hàng có quyền chuyển giao quyền sở hữu Thẻ tiết kiệm/thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn. Để thực hiện thủ tục chuyển giao quyền sở hữu, các bên cần tới Phòng giao dịch/chi nhánh/Hội sở chính của TCVM Thanh Hóa nơi mở sổ để thực hiện việc chuyển nhượng. Thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo các bước sau:

1. Khách hàng xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, thị thực (nếu cần) còn hiệu lực của cả người chuyển nhượng và người được chuyển nhượng; thẻ tiết kiệm hoặc thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn.

2. Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa hướng dẫn khách hàng viết đầy đủ thông tin vào giấy chuyển nhượng.

3. Khách hàng nộp phí chuyển nhượng cho thủ quỹ theo quy định của TCVM Thanh Hóa = 0,05% số tiền gửi nhưng tối thiểu không dưới 50,000 đồng, tối đa không quá 1,000,000 đồng.

4. Sau khi Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa kiểm tra và xác nhận độ chính xác của các thông tin, chữ ký do người chuyển nhượng cung cấp, Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa TCVM Thanh Hóa sẽ tiến hành chuyển nhượng theo yêu cầu của khách hàng.

 

THỦ TỤC CHI TRẢ TIỀN GỬI

Tại Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa

Sau đây gọi tắt là TCVM Thanh Hóa

 

I. RÚT TIỀN GỬI THÔNG THƯỜNG HOẶC RÚT THEO GIẤY CHUYỂN NHƯỢNG/THÔNG QUA NGƯỜI ĐẠI DIỆN, NGƯỜI GIÁM HỘ:

1. Khách hàng thực hiện các thủ tục sau:

a) Xuất trình thẻ tiết kiệm/thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn

b) Xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, thị thực (nếu cần) còn hiệu lực.

c) Trường hợp chi trả tiền gửi theo giấy chuyển nhượng: Người được chuyển nhượng xuất trình CMND hoặc thẻ CCCD hoặc hộ chiếu, thị thực (nếu cần) còn hiệu lực; thẻ tiết kiệm/thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn và giấy chuyển nhượng.

d) Trường hợp chi trả tiền gửi theo thông qua người đại diện, người giám hộ theo pháp luật: Người người đại điện theo pháp luật xuất trình CMND hoặc thẻ CCCD hoặc hộ chiếu, thị thực (nếu cần) còn hiệu lực; giấy tờ chứng minh tư cách đại diện, giám hộ theo pháp luật; thẻ tiết kiệm/thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn.

2. Khách hàng nộp giấy rút tiền gửi có chữ ký đúng với chữ ký mẫu đã đăng ký tại TCVM Thanh Hóa. Đối với khách hàng là người không viết được hoặc không đọc được dưới bất kỳ hình thức nào thì Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa hướng dẫn khách hàng điểm chỉ dấu vân tay thay cho chữ ký. Trước khi điểm chỉ dấu vân tay, cán bộ hướng dẫn khách hàng mời người làm chứng để đọc và kiểm tra thông tin hộ mình trước khi điểm chỉ.

3. Sau khi khách hàng hoàn tất các thủ tục trên, Kế toán HSC/CN/PGD của TCVM Thanh Hóa thực hiện đối chiếu thông tin của khách hàng, thông tin của người đại diện theo pháp luật của khách hàng trong trường hợp chi trả tiền gửi thông qua người đại diện theo pháp luật, mọi thông tin trên thẻ tiết kiệm, chữ ký trên giấy rút tiền đảm bảo chính xác với thông tin lưu tại TCVM Thanh Hóa.

4. Sau khi Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa và khách hàng hoàn tất các thủ tục quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều này, Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa thực hiện giao dịch tất toán thẻ tiết kiệm/thanh lý thỏa thuận tiền gửi cho khách hàng, chuyển chứng từ cho thủ quỹ. Thủ quỹ có trách nhiệm kiểm tra các chứng từ chi đảm bảo quy định trước khi chi trả đầy đủ gốc, lãi tiền gửi cho khách hàng.

5. TCVM Thanh Hóa từ chối thanh toán các thẻ tiết kiệm bị nhàu nát, rách, tẩy xóa nội dung, sổ TKTN không hợp lệ.

6. Trong trường hợp ngày đến hạn thanh toán trùng với ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật, việc chi trả gốc và lãi tiền gửi tiết kiệm được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

II. RÚT TRƯỚC HẠN TIỀN GỬI

Khách hàng có thể tất toán trước hạn tiền gửi tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày làm việc của TCVM Thanh Hóa trong kỳ hạn gửi tiền và được hưởng lãi suất không kỳ hạn theo số ngày gửi thực tế tại TCVM Thanh Hóa. Đồng thời, khách hàng phải hoàn trả lại số tiền chênh lệnh của tiền lãi khách hàng đã nhận trước đó trừ đi số tiền lãi được hưởng thực tế trong một kỳ hạn gửi tiền (áp dụng đối với hình thức tiền gửi trả lãi trước hoặc trả lãi hàng tháng nếu có)

Riêng đối với sản phẩm tiết kiệm gửi góp tích lũy cho tương lai, khi khách hàng rút tiền tiết kiệm trước hạn, lãi suất tiền gửi tiết kiệm sẽ được tính theo thời gian gửi thực tế và được tính lãi suất có kỳ hạn cho thời gian đã gửi chẵn năm, thời gian còn lại chưa đủ 01 năm sẽ được tính lãi suất không kỳ hạn. Cụ thể: Giả sử ngày 01/9/2018 khách hàng gửi tiết kiệm tích lũy cho tương lai thời hạn 05 (năm) năm, ngày 01/11/2022, khách hàng đến tất toán thẻ tiết kiệm. Như vậy tổng thời gian gửi của khách hàng là 4 năm 2 tháng. Lãi suất khách hàng này được hưởng là lãi suất có kỳ hạn 4 năm của sản phẩm gửi góp tích lũy cho tương lai tại thời điểm gửi, cộng với (+) lãi suất không kỳ hạn của 02 tháng.

III. RÚT TIỀN GỬI THEO THỪA KẾ:

Khi rút tiền gửi, người thừa kế thực hiện các thủ tục sau:

(i) Xuất trình thẻ tiết kiệm/thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn.

(ii) Xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, thị thực (nếu cần) còn hiệu lực của khách hàng.

(iii) Giấy ủy quyền của các đồng thừa kế nếu là người đại diện cho các đồng thừa kế lĩnh thay.

(iv) Giấy chứng tử của chủ sở hữu tiền gửi (bản chính hoặc bản sao công chứng do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp Giấy chứng tử cấp) hoặc quyết định của Tòa Án v/v tuyên bố một người đã chết (bản chính hoặc bản sao công chứng do Tòa Án đã ra quyết định cấp).

(v) Xuất trình một trong những văn bản sau:

+ Trường hợp thừa kế theo di chúc: Bản di chúc hợp pháp (bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực).

+ Trường hợp thừa kế theo pháp luật: Bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án về thừa kế (bản chính hoặc bản sao trích lục) hoặc văn bản thỏa thuận phân chia di sản của những người thừa kế hoặc văn bản khai nhận di sản được công chứng, chứng thực theo quy định.

Kế toán HSC/CN/PGD có trách nhiệm hướng dẫn người được thừa kế thực hiện các thủ tục theo quy định của Tổ chức. Sau khi người được thừa kế hoàn thiện các thủ tục theo quy định của TCVM Thanh Hóa, Kế toán HSC/CN/PGD và thủ quỹ thực hiện các thủ tục chi trả tiền gửi cho người được ủy quyền theo quy định.

IV. RÚT TIỀN GỬI THEO GIẤY ỦY QUYỀN:

Trường hợp chủ sở hữu tiền gửi vì lý do ốm đau, bệnh tật phải nằm viện không thể trực tiếp đến TCVM Thanh Hóa để rút tiền thì được ủy quyền cho người khác lĩnh thay. Người được ủy quyền lĩnh thay thực hiện các thủ tục sau:

(i) Xuất trình sổ tiết kiệm.

(ii) Xuất trình giấy ủy quyền đã được công chứng theo quy định của pháp luật.

(iii) Xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, thị thực (nếu cần) của khách.

(iv) Ký vào giấy đề nghị rút tiền.

Kế toán HSC/CN/PGD có trách nhiệm hướng dẫn người được ủy quyền thực hiện các thủ tục theo quy định của Tổ chức. Sau khi người được ủy quyền hoàn thiện các thủ tục theo quy định của TCVM Thanh Hóa, Kế toán HSC/CN/PGD và thủ quỹ thực hiện các thủ tục chi trả tiền gửi cho người được ủy quyền theo quy định.

 

 


 

HƯỚNG DẪN GỬI TIỀN: Thẻ tiết kiệm và Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn

Tại Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa

Sau đây gọi tắt là TCVM Thanh Hóa

 

1. Thẻ tiết kiệm

Thẻ tiết kiệm do TCVM Thanh Hóa phát hành bao gồm các thông tin sau:

(i) Tên, logo, con dấu của TCVM Thanh Hóa, tên chi nhánh, phòng giao dịch hoặc Hội sở chính nơi khách hàng gửi tiền.

(ii) Họ tên, chữ ký của Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc TCVM Thanh Hóa ủy quyền (Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính, Giám đốc, Phó giám đốc các chi nhánh, Trưởng phòng giao dịch), kế toán chi nhánh và thủ quỹ.

(iii) Thông tin khách hàng: Họ tên, địa chỉ, mã số khách hàng, số và ngày cấp Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của khách hàng hoặc của tất cả khách hàng (đối với tiền gửi chung) và họ tên, địa chỉ, số, ngày cấp Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của khách hàng trong trường hợp khách hàng gửi tiền thông qua người đại diện theo pháp luật.

(iv) Thông tin về giao dịch tiền gửi: số thẻ tiết kiệm, số tiền, kỳ hạn gửi tiền, loại tiền gửi, ngày gửi tiền, ngày đến hạn thanh toán, lãi suất, phương thức trả lãi, thời điểm trả lãi.

(v) Biện pháp để khách hàng tra cứu khoản tiền gửi.

(vi) Xử lý đối với trường hợp nhàu nát, rách, mất thẻ tiết kiệm.

2. Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn

2.1. Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn chỉ áp dụng với các đối tượng gửi tiền có kỳ hạn.

2.2. Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn giữa TCVM Thanh Hóa và khách hàng phải được lập thành văn bản, trong đó bao gồm các nội dung sau:

a) Thông tin của khách hàng:

(i) Đối với khách hàng là cá nhân: Họ và tên, quốc tịch, thuộc đối tượng người cư trú hoặc người không cư trú, số và ngày cấp Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực, thị thực (nếu cần) còn hiệu lực của người đại diện hợp pháp trong trường hợp gửi tiền gửi có kỳ hạn thông qua người đại diện hợp pháp;

(ii) Đối với khách hàng là tổ chức: Tên tổ chức, thuộc đối tượng người cư trú hoặc người không cư trú, số và ngày cấp Giấy tờ xác minh thông tin tổ chức (là Quyết định thành lập hoặc Giấy phép hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật); Thông tin về người đại diện hợp pháp của tổ chức bao gồm: họ và tên, số và ngày cấp Giấy tờ xác minh thông tin cá nhân (Quyết định bổ nhiệm, CMND/CCCD/Hộ chiếu, thị thực (nếu cần) còn hiệu lực);

(iii) Đối với tiền gửi chung có kỳ hạn: Thông tin của tất cả khách hàng sở hữu chung khoản tiền gửi có kỳ hạn;

b) Thông tin TCVM Thanh Hóa: Tên tổ chức; Họ và tên, chữ ký của Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc TCVM Thanh Hóa ủy quyền (Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính, Giám đốc, Phó giám đốc các chi nhánh, trưởng phòng giao dịch) và người thực hiện giao dich tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức với khách hàng;

c) Số tiền, đồng tiền, thời hạn gửi tiền, ngày gửi tiền, ngày đến hạn;

d) Lãi suất, phương thức trả lãi;

đ) Thỏa thuận về chi trả trước hạn, kéo dài thời hạn gửi tiền;

e) Thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng tại ngân hàng được dùng để gửi, nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn gồm: tên chủ tài khoản thanh toán, số tài khoản thanh toán, tên ngân hàng nơi khách hàng mở tài khoản thanh toán;

g) Xử lý trong trường hợp tài khoản thanh toán của khách hàng tại các ngân hàng mà khách hàng đã đăng ký với TCVM Thanh Hóa để gửi và nhận chi trả tiền gửi bị phong tỏa, đóng, tạm khóa và các trường hợp thay đổi tình trạng tài khoản thanh toán của khách hàng;

h) Biện pháp để khách hàng tra cứu khoản tiền gửi có kỳ hạn;

i) Xử lý đối với các trường hợp nhàu nát, rách, mất thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn;

k) Quyền và nghĩa vụ của khách hàng, TCVM Thanh Hóa;

l) Hiệu lực của thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn.

2.3. Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn quy định tại khoản 4.1, 4.2 Điều này được lập dưới hình thức thỏa thuận tiền gửi cụ thể hoặc thỏa thuận khung và thỏa thuận tiền gửi cụ thể.

 

HƯỚNG DẪN GỬI TIỀN: Thủ tục nhận tiền gửi tiết kiệm

Tại Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa

Sau đây gọi tắt là TCVM Thanh Hóa


1. ĐỒNG TIỀN NHẬN, CHI TRẢ TIỀN GỬI:

- Đồng tiền nhận tiền gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi có kỳ hạn là đồng Việt Nam.

- Đồng tiền chi trả tiền gửi tiết kiệm hoặc tiền gửi có kỳ hạn là đồng tiền mà khách hàng đã gửi (đồng Việt Nam).

2. THỦ TỤC GỬI TIỀN:

* LƯU Ý: Khi nhận Thẻ tiết kiệm từ cán bộ TCVM Thanh Hóa: Khách hàng cần kiểm tra các thông tin ghi trên thẻ tiết kiệm đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác trước khi rời khỏi quầy giao dịch.

2.1 THỦ TỤC NHẬN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

2.1.1 Khách hàng phải trực tiếp đến địa điểm giao dịch của TCVM Thanh Hóa và xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực.

v Trường hợp gửi tiền gửi tiết kiệm chung, tất cả người gửi phải trực tiếp xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của mình.

v Trường hợp người gửi tiền từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, có tài sản riêng gửi tiết kiệm, ngoài việc xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực, khách hàng phải xuất trình giấy tờ chứng minh số tiền gửi là tài sản riêng của mình như giấy tờ về thừa kế, cho, tặng, ... hoặc các giấy tờ khác chứng minh số tiền gửi vào TCVM Thanh Hóa là tài sản của mình theo quy định của pháp luật.

v Trường hợp người gửi tiền là công dân Việt Nam bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hoặc chưa đủ 15 tuổi thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm thông qua người đại diện theo pháp luật; Công dân Việt Nam có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm thông qua người giám hộ. Người giám hộ phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực, giấy xác minh công dân chưa đủ 15 tuổi và công dân mất năng lực hành vi dân sự, giấy tờ để chứng minh số tiền gửi là tài sản riêng của các cá nhân chưa đủ 15 tuổi và công dân mất năng lực hành vi dân sự như giấy tờ về thừa kế, cho, tặng....

2.1.2 Kế toán HSC/CN/PGD hướng dẫn khách hàng đăng ký chữ ký mẫu trong trường hợp thay đổi chữ ký mẫu hoặc chữ ký mẫu chưa được lưu tại TCVM Thanh Hóa (chữ ký mẫu của khách hàng được ký vào 02 ô số 01 và 02 đồng nhất một kiểu ký trong bản đăng ký chữ ký mẫu được xem là chữ ký mẫu của khách hàng và sẽ được TCVM Thanh Hóa lưu giữ nhằm phục vụ công tác so sánh, đối chiếu sau này). Đối với khách hàng là người không viết được hoặc không đọc được dưới bất kỳ hình thức nào thì Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa hướng dẫn khách hàng điểm chỉ dấu vân tay thay cho chữ ký. Trước khi điểm chỉ dấu vân tay, cán bộ hướng dẫn khách hàng mời người làm chứng để đọc và kiểm tra thông tin hộ mình trước khi điểm chỉ.)

2.1.3 Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa đối chiếu, cập nhật các thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

2.1.4 Kế toán HSC/CN/PGD hướng dẫn khách hàng thực hiện nộp tiền cho thủ quỹ, ký vào giấy nộp tiền và phiếu thu tiền.

2.1.5 Sau khi khách hàng hoàn tất các thủ tục nêu trên, thủ quỹ đã nhận đủ tiền, Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa sẽ làm thủ tục cấp sổ tiết kiệm cho khách hàng.

2.2 THỦ TỤC NHẬN TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN:

*LƯU Ý: TCVM Thanh Hóa chỉ nhận tiền gửi có kỳ hạn thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại các ngân hàng (khách hàng chuyển tiền từ tài khoản thanh toán của khách hàng vào tài khoản của TCVM Thanh Hóa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

TCVM Thanh Hóa không cấp thẻ tiết kiệm cho khách hàng gửi tiền gửi có kỳ hạn. Khi có khách hàng gửi tiền gửi có kỳ hạn, TCVM Thanh Hóa sẽ cùng thỏa thuận với khách hàng ký thỏa thuận gửi tiền có kỳ hạn.

2.2.1 Khách hàng phải trực tiếp đến địa điểm giao dịch của TCVM Thanh Hóa và xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, thị thực (nếu cần) còn hiệu lực của khách hàng.

v Trường hợp gửi tiền gửi tiết kiệm chung, tất cả người gửi phải trực tiếp xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, thị thực (nếu cần) còn hiệu lực của mình.

v Trường hợp người gửi tiền là cá nhân từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nhưng có tài sản riêng, ngoài việc xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, (thị thực) còn hiệu lực, khách hàng phải xuất trình giấy tờ để chứng minh số tiền gửi là tài sản riêng của mình như giấy tờ về thừa kế, cho, tặng,.... hoặc các giấy tờ khác chứng minh số tiền gửi vào TCVM Thanh Hóa là tài sản của mình theo quy định của pháp luật.

v Trường hợp người gửi tiền là cá nhân bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hoặc chưa đủ 15 tuổi thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm thông qua người đại diện theo pháp luật; Công dân Việt Nam có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật thực hiện giao dịch tiền gửi tiết kiệm thông qua người giám hộ. Người giám hộ phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực, giấy xác minh công dân chưa đủ 15 tuổi và công dân mất năng lực hành vi dân sự, giấy tờ để chứng minh số tiền gửi là tài sản riêng của các cá nhân chưa đủ 15 tuổi và công dân mất năng lực hành vi dân sự như giấy tờ về thừa kế, cho, tặng....

v Trường hợp đối tượng gửi tiền là tổ chức, xuất trình Quyết định thành lập hoặc Giấy phép hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật; Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực, thị thực (nếu cần) còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật.

2.2.2 Kế toán HSC/CN/PGD hướng dẫn khách hàng đăng ký chữ ký mẫu trong trường hợp thay đổi chữ ký mẫu hoặc chữ ký mẫu chưa được lưu tại TCVM Thanh Hóa (chữ ký mẫu của khách hàng được ký vào 02 ô số 01 và 02 đồng nhất một kiểu ký trong bản đăng ký chữ ký mẫu được xem là chữ ký mẫu của khách hàng và sẽ được TCVM Thanh Hóa lưu giữ nhằm phục vụ công tác so sánh, đối chiếu sau này). Đối với khách hàng là người không viết được hoặc không đọc được dưới bất kỳ hình thức nào thì Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa hướng dẫn khách hàng điểm chỉ dấu vân tay thay cho chữ ký. Trước khi điểm chỉ dấu vân tay, cán bộ hướng dẫn khách hàng mời người làm chứng để đọc và kiểm tra thông tin hộ mình trước khi điểm chỉ.)

2.2.3 Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa đối chiếu, cập nhật các thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

2.2.4 Sau khi khách hàng hoàn tất các thủ tục nêu trên, Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa sẽ làm thủ tục in thỏa thuận tiền gửi cho khách hàng cùng ký với người có trách nhiệm của TCVM Thanh Hóatheo quy định nội bộ. Thỏa thuận được in thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

2.3 Đối với việc gửi tiền tiết kiệm vào Thẻ tiết kiệm đã cấp (chỉ áp dụng đối với trường hợp khách hàng gửi tiết kiệm theo hình thức gửi góp):

 

Kế toán HSC/CN/PGD hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục như thủ tục nhận gửi tiết kiệm, xuất trình Thẻ tiết kiệm đã cấp. Sau khi thủ quỹ TCVM Thanh Hóa nhận tiền gửi, Kế toán HSC/CN/PGD thực hiện các giao dịch trên phần mềm và ghi nhận tiền gửi vào thẻ tiết kiệm đã cấp và giao thẻ tiết kiệm cho khách hàng.

 

 

More Articles...