Các sản phẩm vi mô

Tổng quan về dịch vụ cho vay và gửi tiết kiệm

Chương trình TCVM Thanh Hóa cung cấp tới khách hàng các dịch vụ cho vay và gửi tiết kiệm.Để thực hiện hoạt động này, Chương trình và đội ngũ cán bộ luôn tìm các biện pháp sử dụng một cách hiệu quả nguồn vốn sẵn có; đưa ra các quyết định cho vay có mục tiêu phù hợp với chính sách của chương trình cũng như các thông lệ tài chính vi mô tốt nhất hiện nay. Các sản phẩm và dịch vụ mà Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa cung cấp:


 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

Another articles: