Mix market

 

 

 

 

 

MIX Market là trang web được điều hành bởi tổ chức Chia sẻ Thông tin Tài chính Vi mô (Microfinance Information Exchange (MIX)). Trang web MIX Market (mixmarket.org) cho phép các chương trình tài chính vi mô đăng tin, bao gồm các bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán và các chỉ số hoạt động để nhận được đánh giá xếp hạng dựa trên độ minh bạch của thông tin. Hệ thống này hỗ trợ việc gây quỹ và so sánh giữa các chương trình tài chính vi mô.

 

Truy cập website mixmarket.org để biết thêm thông tin chi tiết trên  Mix Market, hoặc xem giới thiệu Mix market tại đây.


Another articles: