Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa

Text Box:

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa (HLHPNTH) là một tổ chức chính trị xã hội, quy tụ các thành viên là chị em phụ nữ độ tuổi trên 18 có xuất thân từ mọi tầng lớp xã hội, không kể tôn giáo và dân tộc. Các hoạt động của HLHPNTH phấn đấu vì các mục tiêu bình đẳng cho phụ nữ, bảo vệ quyền và lợi ích của người phụ nữ, cải thiện các điều kiện kinh tế và xã hội của người phụ nữ.Hội Liên hiệp Phụ nữ đề ra sáu mục đích hoạt động bao gồm:

- Giáo dục người phụ nữ nâng cao nhận thức xã hội và khả năng lao động

- Hỗ trợ người phụ nữ trong các hoạt động tạo thu nhập

- Đống góp vào sự phát triển của gia đình hạnh phúc, tiến bộ và thịnh vượng

- Xât dựng và phát triển một tổ chức vững mạng

- Tham gia vào sự phát triển và giám sát việc thực hiện những quy định của pháp luật về bùnh đẳng giới

- Thực hiện các hoạt động đố ngoại tại cấp cơ sở


Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa hoạt động dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ (lãnh đạo nhóm, cá nhân chịu trách nhiệm). Ban thường vụ bao gồm 13 người và Ban chấp hành bao gồm 55 thành viên, cùng với Chủ tịch và Phó chủ tịch. Cơ cấu hiện nay  có 3 cấp điều hành, cấp tỉnh, huyện và xã.

 

 

Another articles: