Tiếp cận các Dịch vụ Tín dụng và Tài chính

 

Mục tiêu của hoạt động tài chính vi mô là cung cấp dịch vụ tài chính có chất lượng tới cộng đồng không được chú trọng bởi các định chế tài chính chính thức


Qua việc cho vay các món vay nhỏ (trung bình dưới 100 Đô la Mỹ) bằng phương pháp “nhóm bảo lãnh” thay vì yêu cầu tài sản thế chấp và sử dụng quy trình cho vay đơn giản, Quỹ đã tạo ra các cơ hội cho nhiều phụ nữ không có khả năng tiếp cận các nguồn tín dụng từ các định chế tài chính chính thức. Từ 300 khách hàng ban đầu, Quỹ đã mở rộng và đang có 5.000 khách hàng. Tới năm 2010, Quỹ đặt mục tiêu có 10.000 khách hàng hiện hữu.

 


Another articles: