Đưa Nghị quyết Đảng bộ Tài chính vi mô vào cuộc sống

Đại hội Đảng bộ Tổ chức Tài chính vi mô (TCVM) TNHH Thanh Hóa  lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 11 mục tiêu, chỉ tiêu về kinh doanh và 5 mục tiêu, chỉ tiêu về xây dựng Đảng, các đoàn thể, với 2 nhóm giải pháp chủ yếu. Ban Chấp hành Đảng bộ TCVM Thanh Hóa cũng đã ban hành chương trình hành động cụ thể, nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra.

Mục tiêu chung của chương trình hành động là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quyết tâm xây dựng khối đại đoàn kết và thống nhất. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới toàn diện công tác sinh hoạt và xây dựng các chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Phát huy nội lực, cải tiến phương pháp làm việc, tận dụng thời cơ của cuộc cách mạng lần thứ tư. Đẩy mạnh các ứng dụng kỹ thuật số vào tất cả các hoạt động của tổ chức. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa tiêu biểu. Thúc đẩy hoạt động dịch vụ tài chính, từng bước nâng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ lên ngang tầm thu nhập từ hoạt động cho vay. Mở rộng mạng lưới hoạt động, nâng cấp trang thiết bị và điều kiện làm việc thực hiện mục tiêu phát triển lâu dài, “Hoạt động an toàn, phát triển bền vững”. Tham gia hoạt động xã hội, giữ vững an ninh trật tự trong hoạt động ngân hàng, tăng cường mối quan hệ với cơ quan, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng tổ chức và các đoàn thể vững mạnh toàn diện.

Đại hội Đảng bộ Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hoá lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Mục tiêu về kinh doanh phấn đấu đạt 50 nghìn khách hàng; 25 nghìn khách hàng vay vốn; tổng tài sản đạt 650 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đạt 600 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 15 - 17 triệu đồng/tháng... Hoàn thành mọi nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; kinh doanh có lãi; đảm bảo thu nhập và không ngừng cải thiện đời sống cho người lao động. Về mục tiêu xây dựng Đảng, phấn đấu 100% chi bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ hàng năm. Đảng bộ phấn đấu đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và xuất sắc nhiệm vụ hằng năm. 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc hàng năm. Trong nhiệm kỳ kết nạp 20 - 25 đảng viên mới...

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã đề ra các giải pháp chủ yếu. Trong công tác xây dựng Đảng, tập trung đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng gắn với thực tiễn hoạt động của tổ chức, kịp thời xử lý thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận đảm bảo thống nhất về tư tưởng trong toàn đảng bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lối sống cơ hội, thực dụng, nói không đi đôi với làm, kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến.

Quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ. Nâng cao năng lực quản trị điều hành của giám đốc các chi nhánh/trưởng phòng giao dịch, năng lực tham mưu của các phòng nghiệp vụ. Cụ thể hóa chức năng nghiệp vụ của từng chức danh trong hệ thống, thông qua các bản mô tả công việc. Thực hiện đúng nguyên tắc về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ. Tiếp tục công tác phân cấp, phân quyền, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá khách quan, công tâm chất lượng đảng viên và kết quả lao động của cán bộ, nhân viên. Phát huy dân chủ, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, đề cao trách nhiệm tập thể cấp ủy và người đứng đầu. Quan tâm bồi dưỡng, sử dụng và chú trọng tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Nâng cao nhận thức và xác định trách nhiệm của chi bộ, bí thư chi bộ trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể, xây dựng cơ quan an toàn làm chủ.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, chú trọng nâng cao năng lực quản trị và tài chính. Tổ chức lãnh đạo chuyên môn lập kế hoạch chiến lược kinh doanh giai đoạn 2020-2025, trên cơ sở kế thừa và phát huy các kết quả đã đạt được trong giai đoạn trước, đồng thời tận dụng các cơ hội phát triển của nền kinh tế, ngành tài chính ngân hàng và đặc biệt là tác động của cuộc cách mạng 4.0 nhằm đề ra các mục tiêu sát, đúng với thực tế. Thu hút và liên kết thêm với 2 tổ chức góp vốn, nâng tổng số đơn vị góp vốn lên 5 thành viên, trong đó có ít nhất 1 thành viên góp vốn là tổ chức nước ngoài. Phối hợp với các công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp để số hóa tất cả các nghiệp vụ quản lý của tổ chức. Tăng tiện ích cho khách hàng và giảm thời gian tác nghiệp hồ sơ cho cán bộ, nhằm tăng năng suất lao động.

Về hoạt động cấp tín dụng, thiết lập mạng lưới hoạt động của tổ chức tại 23 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, trên cơ sở hoạt động của 5 chi nhánh và 15 phòng giao dịch. Tập trung nghiên cứu thị trường, thiết kế các sản phẩm vay vốn phù hợp với phân khúc khách hàng thu nhập thấp. Thí điểm cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ, tập trung cung cấp vốn vay kinh doanh cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tại các huyện vùng núi thấp và ven biển. Từng bước áp dụng chính sách phân quyền về chủ động kinh doanh cho giám đốc các chi nhánh.

Về các giải pháp huy động vốn, tiếp tục khai thác các nguồn vốn vay từ thị trường quốc tế với lãi suất ưu đãi, duy trì tỷ trọng vốn vay từ các nhà đầu tư nước ngoài tối thiểu bằng 45% tổng nợ phải trả. Xúc tiến áp dụng phân hệ quản lý các tài khoản tiền gửi của khách hàng tập trung tại hội sở chính ngay sau khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy ra, nhằm thu hút khách hàng gửi tiền, phấn đấu tổng dư nợ huy động tiền gửi từ nhóm khách hàng này đạt 30% tổng dư nợ tiền gửi. Củng cố và nâng cấp cơ sở vật chất tại các chi nhánh/phòng giao dịch đảm bảo mỹ quan, an toàn và bảo mật nhằm thu hút khách hàng gửi tiền và an toàn kho quỹ.

Về dịch vụ phi tài chính (tư vấn tài chính, thu hộ, chi hộ và đại lý bảo hiểm), tổ chức đẩy mạnh công tác khai thác nguồn tài trợ của các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các doanh nghiệp và các nhà tài trợ cá nhân nhằm khai thác các nguồn vốn hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế ở vùng sâu, vùng xa. Kết nối các doanh nghiệp bán lẻ nhằm đa dạng hóa phương pháp tiếp cận và cung cấp dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Về nâng cao năng lực nhân viên, lập kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính ngân hàng, nghiệp vụ quản trị điều hành doanh nghiệp cho 100% cán bộ từ trưởng phòng giao dịch trở lên...

Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổ chức TCVM Thanh Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025, có những thuận lợi, song cũng không ít những khó khăn, thách thức. Phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, tin tưởng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, sự ủng hộ của các ban, ngành Trung ương, địa phương, Đảng bộ TCVM Thanh Hóa sẽ vượt qua khó khăn để lãnh đạo tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ TCVM Thanh Hóa trong sạch, vững mạnh; xây dựng đơn vị phát triển an toàn, bền vững.

Nguồn: Báo Thanh Hoá

Another articles: