THỦ TỤC CHI TRẢ TIỀN GỬI

Tại Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa

Sau đây gọi tắt là TCVM Thanh Hóa

 

I. RÚT TIỀN GỬI THÔNG THƯỜNG HOẶC RÚT THEO GIẤY CHUYỂN NHƯỢNG/THÔNG QUA NGƯỜI ĐẠI DIỆN, NGƯỜI GIÁM HỘ:

1. Khách hàng thực hiện các thủ tục sau:

a) Xuất trình thẻ tiết kiệm/thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn

b) Xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, thị thực (nếu cần) còn hiệu lực.

c) Trường hợp chi trả tiền gửi theo giấy chuyển nhượng: Người được chuyển nhượng xuất trình CMND hoặc thẻ CCCD hoặc hộ chiếu, thị thực (nếu cần) còn hiệu lực; thẻ tiết kiệm/thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn và giấy chuyển nhượng.

d) Trường hợp chi trả tiền gửi theo thông qua người đại diện, người giám hộ theo pháp luật: Người người đại điện theo pháp luật xuất trình CMND hoặc thẻ CCCD hoặc hộ chiếu, thị thực (nếu cần) còn hiệu lực; giấy tờ chứng minh tư cách đại diện, giám hộ theo pháp luật; thẻ tiết kiệm/thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn.

2. Khách hàng nộp giấy rút tiền gửi có chữ ký đúng với chữ ký mẫu đã đăng ký tại TCVM Thanh Hóa. Đối với khách hàng là người không viết được hoặc không đọc được dưới bất kỳ hình thức nào thì Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa hướng dẫn khách hàng điểm chỉ dấu vân tay thay cho chữ ký. Trước khi điểm chỉ dấu vân tay, cán bộ hướng dẫn khách hàng mời người làm chứng để đọc và kiểm tra thông tin hộ mình trước khi điểm chỉ.

3. Sau khi khách hàng hoàn tất các thủ tục trên, Kế toán HSC/CN/PGD của TCVM Thanh Hóa thực hiện đối chiếu thông tin của khách hàng, thông tin của người đại diện theo pháp luật của khách hàng trong trường hợp chi trả tiền gửi thông qua người đại diện theo pháp luật, mọi thông tin trên thẻ tiết kiệm, chữ ký trên giấy rút tiền đảm bảo chính xác với thông tin lưu tại TCVM Thanh Hóa.

4. Sau khi Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa và khách hàng hoàn tất các thủ tục quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều này, Kế toán HSC/CN/PGD TCVM Thanh Hóa thực hiện giao dịch tất toán thẻ tiết kiệm/thanh lý thỏa thuận tiền gửi cho khách hàng, chuyển chứng từ cho thủ quỹ. Thủ quỹ có trách nhiệm kiểm tra các chứng từ chi đảm bảo quy định trước khi chi trả đầy đủ gốc, lãi tiền gửi cho khách hàng.

5. TCVM Thanh Hóa từ chối thanh toán các thẻ tiết kiệm bị nhàu nát, rách, tẩy xóa nội dung, sổ TKTN không hợp lệ.

6. Trong trường hợp ngày đến hạn thanh toán trùng với ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật, việc chi trả gốc và lãi tiền gửi tiết kiệm được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

II. RÚT TRƯỚC HẠN TIỀN GỬI

Khách hàng có thể tất toán trước hạn tiền gửi tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày làm việc của TCVM Thanh Hóa trong kỳ hạn gửi tiền và được hưởng lãi suất không kỳ hạn theo số ngày gửi thực tế tại TCVM Thanh Hóa. Đồng thời, khách hàng phải hoàn trả lại số tiền chênh lệnh của tiền lãi khách hàng đã nhận trước đó trừ đi số tiền lãi được hưởng thực tế trong một kỳ hạn gửi tiền (áp dụng đối với hình thức tiền gửi trả lãi trước hoặc trả lãi hàng tháng nếu có)

Riêng đối với sản phẩm tiết kiệm gửi góp tích lũy cho tương lai, khi khách hàng rút tiền tiết kiệm trước hạn, lãi suất tiền gửi tiết kiệm sẽ được tính theo thời gian gửi thực tế và được tính lãi suất có kỳ hạn cho thời gian đã gửi chẵn năm, thời gian còn lại chưa đủ 01 năm sẽ được tính lãi suất không kỳ hạn. Cụ thể: Giả sử ngày 01/9/2018 khách hàng gửi tiết kiệm tích lũy cho tương lai thời hạn 05 (năm) năm, ngày 01/11/2022, khách hàng đến tất toán thẻ tiết kiệm. Như vậy tổng thời gian gửi của khách hàng là 4 năm 2 tháng. Lãi suất khách hàng này được hưởng là lãi suất có kỳ hạn 4 năm của sản phẩm gửi góp tích lũy cho tương lai tại thời điểm gửi, cộng với (+) lãi suất không kỳ hạn của 02 tháng.

III. RÚT TIỀN GỬI THEO THỪA KẾ:

Khi rút tiền gửi, người thừa kế thực hiện các thủ tục sau:

(i) Xuất trình thẻ tiết kiệm/thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn.

(ii) Xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, thị thực (nếu cần) còn hiệu lực của khách hàng.

(iii) Giấy ủy quyền của các đồng thừa kế nếu là người đại diện cho các đồng thừa kế lĩnh thay.

(iv) Giấy chứng tử của chủ sở hữu tiền gửi (bản chính hoặc bản sao công chứng do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp Giấy chứng tử cấp) hoặc quyết định của Tòa Án v/v tuyên bố một người đã chết (bản chính hoặc bản sao công chứng do Tòa Án đã ra quyết định cấp).

(v) Xuất trình một trong những văn bản sau:

+ Trường hợp thừa kế theo di chúc: Bản di chúc hợp pháp (bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực).

+ Trường hợp thừa kế theo pháp luật: Bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án về thừa kế (bản chính hoặc bản sao trích lục) hoặc văn bản thỏa thuận phân chia di sản của những người thừa kế hoặc văn bản khai nhận di sản được công chứng, chứng thực theo quy định.

Kế toán HSC/CN/PGD có trách nhiệm hướng dẫn người được thừa kế thực hiện các thủ tục theo quy định của Tổ chức. Sau khi người được thừa kế hoàn thiện các thủ tục theo quy định của TCVM Thanh Hóa, Kế toán HSC/CN/PGD và thủ quỹ thực hiện các thủ tục chi trả tiền gửi cho người được ủy quyền theo quy định.

IV. RÚT TIỀN GỬI THEO GIẤY ỦY QUYỀN:

Trường hợp chủ sở hữu tiền gửi vì lý do ốm đau, bệnh tật phải nằm viện không thể trực tiếp đến TCVM Thanh Hóa để rút tiền thì được ủy quyền cho người khác lĩnh thay. Người được ủy quyền lĩnh thay thực hiện các thủ tục sau:

(i) Xuất trình sổ tiết kiệm.

(ii) Xuất trình giấy ủy quyền đã được công chứng theo quy định của pháp luật.

(iii) Xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, thị thực (nếu cần) của khách.

(iv) Ký vào giấy đề nghị rút tiền.

Kế toán HSC/CN/PGD có trách nhiệm hướng dẫn người được ủy quyền thực hiện các thủ tục theo quy định của Tổ chức. Sau khi người được ủy quyền hoàn thiện các thủ tục theo quy định của TCVM Thanh Hóa, Kế toán HSC/CN/PGD và thủ quỹ thực hiện các thủ tục chi trả tiền gửi cho người được ủy quyền theo quy định.

 

 


 

Another articles: