HƯỚNG DẪN GỬI TIỀN: Thẻ tiết kiệm và Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn

Tại Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa

Sau đây gọi tắt là TCVM Thanh Hóa

 

1. Thẻ tiết kiệm

Thẻ tiết kiệm do TCVM Thanh Hóa phát hành bao gồm các thông tin sau:

(i) Tên, logo, con dấu của TCVM Thanh Hóa, tên chi nhánh, phòng giao dịch hoặc Hội sở chính nơi khách hàng gửi tiền.

(ii) Họ tên, chữ ký của Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc TCVM Thanh Hóa ủy quyền (Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính, Giám đốc, Phó giám đốc các chi nhánh, Trưởng phòng giao dịch), kế toán chi nhánh và thủ quỹ.

(iii) Thông tin khách hàng: Họ tên, địa chỉ, mã số khách hàng, số và ngày cấp Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của khách hàng hoặc của tất cả khách hàng (đối với tiền gửi chung) và họ tên, địa chỉ, số, ngày cấp Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của khách hàng trong trường hợp khách hàng gửi tiền thông qua người đại diện theo pháp luật.

(iv) Thông tin về giao dịch tiền gửi: số thẻ tiết kiệm, số tiền, kỳ hạn gửi tiền, loại tiền gửi, ngày gửi tiền, ngày đến hạn thanh toán, lãi suất, phương thức trả lãi, thời điểm trả lãi.

(v) Biện pháp để khách hàng tra cứu khoản tiền gửi.

(vi) Xử lý đối với trường hợp nhàu nát, rách, mất thẻ tiết kiệm.

2. Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn

2.1. Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn chỉ áp dụng với các đối tượng gửi tiền có kỳ hạn.

2.2. Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn giữa TCVM Thanh Hóa và khách hàng phải được lập thành văn bản, trong đó bao gồm các nội dung sau:

a) Thông tin của khách hàng:

(i) Đối với khách hàng là cá nhân: Họ và tên, quốc tịch, thuộc đối tượng người cư trú hoặc người không cư trú, số và ngày cấp Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực, thị thực (nếu cần) còn hiệu lực của người đại diện hợp pháp trong trường hợp gửi tiền gửi có kỳ hạn thông qua người đại diện hợp pháp;

(ii) Đối với khách hàng là tổ chức: Tên tổ chức, thuộc đối tượng người cư trú hoặc người không cư trú, số và ngày cấp Giấy tờ xác minh thông tin tổ chức (là Quyết định thành lập hoặc Giấy phép hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật); Thông tin về người đại diện hợp pháp của tổ chức bao gồm: họ và tên, số và ngày cấp Giấy tờ xác minh thông tin cá nhân (Quyết định bổ nhiệm, CMND/CCCD/Hộ chiếu, thị thực (nếu cần) còn hiệu lực);

(iii) Đối với tiền gửi chung có kỳ hạn: Thông tin của tất cả khách hàng sở hữu chung khoản tiền gửi có kỳ hạn;

b) Thông tin TCVM Thanh Hóa: Tên tổ chức; Họ và tên, chữ ký của Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc TCVM Thanh Hóa ủy quyền (Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính, Giám đốc, Phó giám đốc các chi nhánh, trưởng phòng giao dịch) và người thực hiện giao dich tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức với khách hàng;

c) Số tiền, đồng tiền, thời hạn gửi tiền, ngày gửi tiền, ngày đến hạn;

d) Lãi suất, phương thức trả lãi;

đ) Thỏa thuận về chi trả trước hạn, kéo dài thời hạn gửi tiền;

e) Thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng tại ngân hàng được dùng để gửi, nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn gồm: tên chủ tài khoản thanh toán, số tài khoản thanh toán, tên ngân hàng nơi khách hàng mở tài khoản thanh toán;

g) Xử lý trong trường hợp tài khoản thanh toán của khách hàng tại các ngân hàng mà khách hàng đã đăng ký với TCVM Thanh Hóa để gửi và nhận chi trả tiền gửi bị phong tỏa, đóng, tạm khóa và các trường hợp thay đổi tình trạng tài khoản thanh toán của khách hàng;

h) Biện pháp để khách hàng tra cứu khoản tiền gửi có kỳ hạn;

i) Xử lý đối với các trường hợp nhàu nát, rách, mất thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn;

k) Quyền và nghĩa vụ của khách hàng, TCVM Thanh Hóa;

l) Hiệu lực của thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn.

2.3. Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn quy định tại khoản 4.1, 4.2 Điều này được lập dưới hình thức thỏa thuận tiền gửi cụ thể hoặc thỏa thuận khung và thỏa thuận tiền gửi cụ thể.

 

Another articles: