Quỹ Terre des hommes (Tdh) ở Thụy Sỹ

 

 

Kể từ khi được thành lập năm 1960, nhiệm vụ của Terre des hommes (Tdh) đã đến với sứ mệnh giúp đỡ trẻ em cần trợ giúp trên toàn thế giới. Với các nỗ lực không ngừng để bảo vệ các quyền của trẻ em, trong thời gian chiến tranh, thiên tai, hoặc trong những tình huống khó khăn.


Ngày nay, Terre des hommes Foundation là một lực lượng đáng kể giữa các tổ chức cứu trợ trẻ em ở Thụy Sĩ và trên toàn thế giới. Đây là tổ chức phi chính phủ lớn nhất (NGO) trợ giúp trẻ em ở Thụy Sĩ. Tdh có dự án phát triển và các chương trình cứu trợ khẩn cấp trong hơn 30 quốc gia. Hoạt động này được tài trợ bởi sự đóng góp cá nhân và các tổ chức, trong đó 85% đưa trực tiếp vào các chương trình Tdh.


Từ trụ sở chính tại Lausanne với 100 nhân viên, Tdh phối hợp hoạt động của mình tại hơn 30 quốc gia, phối hợp với các tổ chức phi chính phủ quốc gia và quốc tế cũng như với các cơ quan của Liên Hợp Quốc. Trụ sở chính cũng chịu trách nhiệm cho việc phát triển các kỹ năng chuyên môn trong các lĩnh vực bảo vệ trẻ em, chăm sóc sức khỏe và cứu trợ khẩn cấp. Các nhiệm vụ chính tại trụ sở tài chính và hoạt động giám sát và chạy nền tảng

 

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo trang web của Quỹ Terre des hommes đây.

 


Another articles: