Planet Finance

 

Dịch vụ Tư vấn Tài chính của PlaNet Finance: Tổ chức có các nhóm đơn vị dành riêng để hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ vấn tài chính vi mô.

Thông qua
các hoạt động tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật, Dịch vụ Tư vấn tài chính của Planet Fianance cung cấp tới: các tổ chức tài chính vi mô (MFI),chính phủ, ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, mạng lưới tổ chức tài chính vi mô và các hiệp hội, cũng như cho các doanh nghiệp vi mô trong khuôn khổ các chương trình nhất định.

Dịch vụ tư vấn
của PlaNet Finance quản hơn 100 nhân viên hỗ trợ kỹ thuật trong các chương trình tài chính vi .


 

 

Các dự án của Planet finance tại Viet Nam:

 

1. Nghiên cứu thị trường: nghiên cứu nhu cầu tài chính vi mô tại Việt Nam – hoàn thành dự án năm 2007

2.

Nghiên cứu tính khả thi: Đánh giá nhu cầu quần áo của các hộ gia đình thu nhập thấp ở Cam-pu-chia và Việt Nam – hoàn thành dự án năm 2010

 

Thông tin từ website của Planet Finance

 

Another articles: